Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne są sposobem rozwiązywania konfliktów, po który coraz częściej sięgają członkowie rodzin, gdyż dobrowolne dojście do porozumienia jest alternatywą wobec konfrontacyjnego postępowania sądowego. Jest to tym ważniejsze, że w przypadku rodziny, wygrana w sądzie oznacza najczęściej przegraną dla innych członków rodziny (w tym dzieci), a w wielu przypadkach jest przegraną dla wszystkich.

Mediacja rodzinna pomaga jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań, a także pomóc w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania konfliktu. W efekcie mediacji często dochodzi do zrozumienia drugiej strony i wypracowania ugody w sprawach będących zarzewiem konfliktu w rodzinie.

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich konfliktach między członkami tej samej rodziny, których łączą więzy pokrewieństwa bądź małżeństwa oraz osobami, które pozostawały lub pozostają w związkach rodzinnych zgodnie z definicją przyjętą w prawie wewnętrznym.

U podstaw mediacji rodzinnych leży założenie o potrzebie ochrony więzi rodzinnych.

Zapraszam do skorzystania z mediacji rodzinnych jeśli:

 • trudno Ci porozumieć się z bliskimi, a bardzo Ci na tym zależy;
 • jesteś w separacji, po rozwodzie lub zamierzasz się rozstać i chcesz ustalić sprawę kontaktów Twojego dziecka z drugim rodzicem, dziadkami, nowym partnerem Twoim lub byłego małżonka;
 • chcesz uczestniczyć w wychowaniu, edukacji i opiece nad swoim dzieckiem i potrzebujesz do tego jasnych ustaleń;
 • od jakiegoś czasu trudno Ci porozumieć się z własnym dzieckiem;
 • to Ty jesteś dzieckiem i masz trudności w relacji z rodzicami lub jednym z nich;
 • Twoi rodzice wymagają opieki (z powodu podeszłego wieku lub choroby) i chcesz ustalić tę kwestię wspólnie z nimi i/lub rodzeństwem;
 • jesteś rodziną zastępczą lub adopcyjną i konflikty między Tobą a dzieckiem są dla Was bardzo bolesne;
 • chcesz wyjaśnić nieporozumienia między Tobą a rodzeństwem;
 • chcesz wyjaśnić nieporozumienia między Tobą a teściami lub Tobą a zięciem/synową;
 • masz niesatysfakcjonujące relacje z rodziną z powodu konfliktowych spraw majątkowych;
 • nie chcesz walki i długotrwałych rozpraw, postanowień sądu, na które często nie masz wpływu, ale chcesz decydować o sobie i sprawach ważnych dla Twojej rodziny.

 

Korzyści z udziału w mediacjach rodzinnych.

Oprócz ogólnych korzyści wynikających z mediacji, mediacje rodzinne pomagają:

 • skoncentrować się na uświadomieniu i podziale zadań wynikających z pełnienia ról rodzicielskich tak, aby zaspokoić emocjonalne, społeczne i finansowe potrzeby dzieci;
 • poprawić komunikację między poszczególnymi osobami w rodzinie, a tym samym zapewnić jej członkom poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia;
 • w rozwiązaniu rodzinnych konfliktów dotyczących np. podziału obowiązków, sposobu wydawania i oszczędzania pieniędzy, sposobów spędzania wolnego czasu, świąt, wakacji, relacji z rodziną współmałżonka, różnic w metodach wychowania dzieci i wielu innych;
 • szczególnie w sytuacji rozwodowej i porozwodowej, w ustaleniach dotyczących samego rozwodu, zasad dalszego wychowania i kontaktów z dziećmi przy pomocy opracowania Planu Opieki Rodzicielskiej, zasad użytkowania mieszkania (domu) oraz podziału majątku.


Plan Opieki Rodzicielskiej w Kodeksie Rodzinnym

Jeżeli rodzice chcą, aby w wyroku rozwodowym władza rodzicielska przyznana była obojgu rodzicom, sąd wymaga przedstawienia przez nich zgodnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem stosunków po rozwodzie, zwanego Planem Opieki Rodzicielskiej ( art.58 § 1 k.r.o)

Plan Opieki Rodzicielskiej zawiera między innymi ustalenia dotyczące:

 • miejsca zamieszkania dzieci;
 • harmonogramu i zasad spotkań z rodzicami, dziadkami i innymi osobami ważnymi dla dzieci;
 • sposobu, miejsca i czasu spędzania dni wolnych, wakacji, ferii, świąt;
 • udziału finansowego rodziców w zaspokajaniu potrzeb dzieci;
 • kwestii związanych z wychowaniem dzieci.


Mediacja rodzinna to kilka spotkań w zależności od potrzeb stron. Mediacja jest poufna. Może być zerwana w każdym momencie przez każdą ze stron.
Mediator w swojej pracy kieruje się kodeksem etyki mediatora. Mediator rodzinny jest neutralny wobec przedmiotu sporu. Nie narzuca stronom swoich rozwiązań, jest bezstronny. Oczekiwanym rezultatem jest ugoda, czyli umowa określająca dokładnie to wszystko, do czego zobowiązują się strony. Ugoda może być zawarta we wszystkich kwestiach spornych lub tylko niektórych, w zależności od woli stron.
Ugoda skierowana do sądu uzyskuje moc prawną.

Sprawy do mediacji proszę zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.