Mediacje szkolne

W szkołach coraz częściej dochodzi do jawnego ignorowania ogólnie przyjętych i obowiązujących standardów, lekceważenia wymagań stawianych przez nauczycieli, a dominującym sposobem kontrolowania sporu staje się jego rozwiązywanie z pozycji siły. Można walczyć, konkurować, próbować się eliminować, ale można ze sobą rozmawiać. Aby rozmawiać, trzeba wcześniej nauczyć się otwartej postawy wobec konfliktów oraz zdobyć umiejętność konstruktywnej rozmowy.

Nauczyciele i pedagodzy podejmują szereg działań poszukując nowych form i metod budowania przyjaznego środowiska w szkole , kształtowania właściwych postaw i relacji interpersonalnych. Wydaje się, że te umiejętności młodzież może zdobywać i rozwijać w szkole ucząc się negocjacyjnego i mediacyjnego rozwiązywania konfliktów.

Mediacja to doskonałe narzędzie do rozwiązywania wielu szkolnych problemów i konfliktów.

Mediacja w szkole jest dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.

Mediacja daje szerokie pole do działania - można ją wykorzystywać na dwa sposoby:

 • Mediacja jako sposób reagowania na zaistniałe problemy - pozwala na ich szybkie wyjaśnienie, zrozumienie przyczyn oraz wypracowanie takiego postępowania, które będzie im przeciwdziałać w przyszłości.
 • Mediacja jako forma rozmowy dotycząca trudnych i spornych kwestii. Uczy w jaki sposób zarządzać konfliktem - wymaga wiele wysiłku nie tylko od samych uczniów, ale także ich rodziców i nauczycieli.

Proponuję pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w relacjach:

 • uczeń – uczeń;
 • nauczyciel – uczeń;
 • nauczyciel – nauczyciel;
 • rodzic – nauczyciel.

Warto skorzystać z mediacji szkolnych i rówieśniczych gdy:

a)      będąc Uczniem:

 • czujesz się nieakceptowany przez rówieśników;
 • jesteś w konflikcie z kolegami w szkole;
 • czujesz się niesprawiedliwie oceniany przez nauczyciela;
 • masz wrażenie, że nie możesz porozumieć się z nauczycielem, wychowawcą;
 • czujesz się obrażany lub lekceważony przez nauczyciela;

b)      będąc Nauczycielem:

 • jesteś w konflikcie z innymi nauczycielami;
 • trudno Ci zapanować nad klasą;
 • masz wrażenie lub pewność, że uczniowie w Twojej klasie są ze sobą w konflikcie;  

c)      będąc Rodzicem (Opiekunem):

 • nie możesz się porozumieć z nauczycielem swojego Dziecka;
 • szukasz możliwości przedstawienia i przedyskutowania problematycznych kwestii z  nauczycielem;
 • wiesz, że Twoje Dziecko jest w konflikcie z rówieśnikami.

Mediacje prowadzę na terenie szkoły lub w kancelarii.

Sprawy do mediacji proszę zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.